Recrutare Controlor Financiar

Regia Autonoma MONETĂRIA STATULUI organizează selectie de dosare si interviu pentru ocuparea a trei posturi de controlori financiari  în cadrul Compartimentului CFP (cod COR 121121).

In conformitate cu OMFP 923/2014, anexa 2, condițiile de participare sunt următoarele:

Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce vor fi numite în activitatea de control financiar preventiv propriu:

Au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • au studii superioare economice sau juridice;
 • au o vechime efectivă de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi;
 • prezintă minimum două scrisori de recomandare.

 

Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii:

a)      Competenţă profesională.

b)      Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor.

c)      Obiectivitate.

d)      Conduită morală.

e)      Confidenţialitate

f)       Incompatibilitate.

Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul Regiei Autonome Monetaria Statului şi nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

 

 

Profilul candidatului:

Candidații trebuie sa dispună de o buna reputație la nivel personal si profesional:

-       Gândire analitica, atenție la detalii, abilitați de comunicare verbala si scrisa;

-       Capacitate de analiza, aptitudini de organizare, planificare;

-       Spirit de echipa, orientare spre rezultate, ordonat, atenție la detalii;

-       Loialitate, stabilitate.

Pentru a ocupa postul de controlor financiar în cadrul Compartimentului CFP (cod COR 121121), va rugam sa trimiteți în perioada 09.04.2019 – 16.04.2019 pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau sa depuneti la sediul regiei dosarul de participare care sa contina următoarele documente:

1. Cerere de angajare adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări în domeniul economic/contabil;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae model Europass;

6. Doua scrisori de recomandare;

7. Cazierul judiciar (în original) sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

8. Adeverinţă medicală (în original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii dosarului de selectie de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

9. Alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.

 

Dosarele complete se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5, București) până la data de 16.04.2019, inclusiv. Data susținerii interviului se va comunica telefonic sau prin email tuturor candidaților selectați în urma evaluării dosarelor de participare.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG nr. 119 din 31 august 1999 republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • HG 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome „Monetaria Statului” si „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei”;
 • · Legea contabilităţii nr. 82/1991;
 • Legea 22/1969, actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 • HG 395/2016 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 98/2016.