Recrutare Consilier Juridic

Regia Autonoma Monetaria Statului recruteaza in perioada 25.01.2019 – 05.02.2019, persoana cu studii superioare, experienta in activitatea de Consilier Juridic, cu studii juridice, abilitati in folosirea unei limbi straine, vechime in activitatea specifica de peste trei ani.

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie si analiza de CV-uri pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic (cu atributii specifice secretarului tehnic al comisiei de monitorizare conform OSGG 600/2018) cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de Consilier Juridic din cadrul Cancelariei Directorului General, va rugam sa trimiteti in perioada 25.01.2019 – 05.02.2019 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General; Cerere de inscriere

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

10. Declaratie privind respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 514/2003, referitoare la incompatibilitatile consilierilor juridici;

12. Recomandare de la persoane cu experienta in domeniul specific postului (optional);

Concursul se va desfășura conform Procedurii de concurs a posturilor din cadrul Regia Autonoma Monetaria Statului.

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 05.02.2019 (inclusiv). Data susținerii concursului si interviului se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

Poate fi Consilier Juridic cu studii juridice acela care indeplineste urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat al unei facultati de drept si lucreaza in functia de consilier juridic de peste doi ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

f) Constituie avantaj cunoasterea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial din entităţile publice, intrucat  se deruleaza procesul implementarii si dezvoltarii sistemului CIM in regie;

Consilier Juridic are statut de salariat si desfasoara urmatoarele activitati:

 • Asigura consultanta juridica Directorului General;
 • Imbunatateste strategia de management;
 • Propune noi programe si procese de functionare a regiei pentru imbunatatirea activitatii specifice si asigurarea atingerii obiectivelor;
 • Identifica riscurile care pot aparea la nivelul functionarii regiei;
 • Asigura corecta gestionare si implementare a contractelor semnate;
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute la nivelul Conducerii conform legislatiei in vigoare.
 • Ordoneaza activitatea de dezvoltare a noilor proiecte de management;
 • Elaborează și urmareşte ducerea la îndeplinire a tuturor deciziilor emise de Directorul General al regiei;
 • Elaborează și actualizează strategia în domeniul controlului intern managerial;
 • Implementează și monitorizează aplicarea cerințelor generale și specifice controlului intern managerial în strategiile de la nivel național;
 • Elaborează și actualizează cadrul metodologic general privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018;
 • Implementează Sistemul de Control Intern Managerial la nivelul regiei și asigură elaborarea raportărilor privind stadiului implementării și dezvoltării acestuia;
 • Asigură secretariatul Comisiei de Monitorizare (CM) la nivelul regiei;
 • Asigură secretariatul tehnic pentru procesul de management al riscurilor la nivelul regiei;

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 514 /2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

- HG 231/1991 privind infiintarea regiilor autonoma Monetaria Statului si Imprimeria BNR;

- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

- OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice;

-Constitutia Romaniei;

- Codul Muncii;

- Codul Civil;

- Codul Penal;

- Codul Fiscal;

- Codul de procedura Civila;

-Codul de procedura Penala;

- Codul de procedura Fiscala;

- Hotararea nr.544/2003 privind modelul sigiliilor su stema Romaniei, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile;

- Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului;

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de Consilier Juridic;

• Examinare scrisa de specialitate si interviuri pentru candidatii selectati;

• Informarea candidatilor cu privire la rezultatele concursului;

• Examinare medicala a candidatului selectat in vederea angajarii;

• Evaluare pe perioada de proba.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176.