Anunt Angajari

A) Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza o selectie si analiza de CV-uri pentru ocuparea a 2 posturi de auditor intern in cadrul Compartimentului Audit Intern.

Pentru a ocupa postul de auditor intern, va rugam sa trimiteti in perioada 20.06.2018- 09.07.2018  (inclusiv)., pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General; Cerere de inscriere

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

10. Declaratie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni;

11. Lucrare in domeniul auditului intern;

12. Doua scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern/fosti angajatori.

Concursul se va desfășura conform Procedurii  de concurs a posturilor din cadrul RA Monetaria Statului.

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 09.07.2018. Data susținerii concursului si interviului se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

 

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic/ juridic/administrativ;
 • Pentru studiile de licență absolvite în alte domenii decât cele menționate se va face dovada deținerii competențelor profesionale generale (Audit intern, Guvernanţă corporativă, Riscuri, Control intern, Contabilitate, Finanţe publice, Management, Tehnologia informaţiei, Drept) în conformitate cu Standardul ocupațional de Auditor public intern (Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, H.G. nr. 1259/2012 Normele privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, OMFP 659/2015 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare);
 • Competențe de limba engleză, fluență în exprimarea orală și scrisă;
 • Cunoașterea pachetului software MS Office.
 • EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ: – Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de auditor intern – 3 ani.
 • Detinerea certificatulului de atestat in domeniul auditului intern constituie un avantaj.

Profilul candidatului:

Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional:

 • Gandire analitica, atentie la detalii, abilitati de comunicare verbala si scrisa;
 • Bune abilitati de negociere, initiativa si perseverenta;
 • Spirit de echipa, orientare spre rezultate;

 

BIBLIOGRAFIE:

· Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

· HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

 • · OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • · Ghid pentru implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern emis de Camera Auditorilor Financiari din România;

· O.G. nr. 57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată

HG 231/1991

OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și actualizată;

· Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • · Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;

· Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice;

In urma analizarii dosarelor depuse, se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de auditor intern;

• Examinare scrisa de specialitate si interviuri pentru candidatii selectati;

• Informarea candidatilor cu privire la rezultatele concursului;

• Examinare medicala a candidatului selectat in vederea angajarii;

• Evaluare pe perioada de proba.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata cu posibilitati de definitivare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176.

 

 

B) R.A. Monetaria Statului organizeaza selectie si recrutare de personal in vederea ocuparii postului de controlor de calitate .Pentru a putea participa la selectie, va rugam sa trimiteti pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, cererea de inscriere, scrisoarea de intentie si Curriculum Vitae.

Cerinte:
- absolvent studii medii

- cunostinte in metrologie;

- utilizarea instrumentelor de masura uzuale (subler, micrometru, etc.);

- utilizarea pachetului MS Office (word, excel, power point);

- spirit de observatie, atentie la detalii;

- sa detina urmatoarele competente personale: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, rabdare, viteza de reactie, capacitate de comunicare etc;

- disponibilitate de a lucra in schimburi;

Responsabilitati:
- verificarea materiilor prime, a semifabricatelor si a produselor finite din punct de vedere calitativ (atat dimensional cat si vizual) in conformitate cu cerintele clientului;

- efectuarea controlului interfazic si a controlului final de calitate;

- utilizarea adecvata a echipamentelor de lucru din dotare;

- intocmirea rapoartelor de calitate si a documentatiei de control;

- identificarea deficientelor de calitate si propunerea de masuri pentru remedierea acestora;

- indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu trasate de catre seful ierarhic si de catre Conducere, in masura studiilor absolvite si atributiilor presupuse de incadrarea pe post.

In urma analizarii CV-urilor se va efectua o selectie pentru stabilirea candidatilor care vor sustine proba practica. Candidatii selectati vor fi informati cu privire la data sustinerii probei practice, in vederea analizarii aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru realizarea sarcinilor specifice postului de controlor de calitate.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021 335 98 10, int.174, 172, 176.

 

 

C) R.A. Monetaria Statului organizeaza selectie si recrutare de personal in vederea ocuparii posturilor aferente meseriilor de Rectificator calificat pentru masinile de rectificat plan si cilindric, Operator CNC, Strungar, Frezor, Sculer-matriter, Rabotor, Bijutier, Presator si Gravor.

Pentru a putea participa la selectie, va rugam sa trimiteti pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, cererea de inscriere, scrisoarea de intentie si Curriculum Vitae.

Conditiile de participare la selectie sunt urmatoarele:

 • experienta de cunostinte de baza privind activitatea specifica meseriilor de Rectificator calificat pentru masinile de rectificat plan si cilindric, Strungar, Operator CNC, Frezor, Sculer-matriter, Rabotor, Bijutier, Presator, Gravor;
 • sa aiba aptitudini si abilitati care sa ii recomande pentru postul care urmeaza a fi ocupat;
 • sa detina calificari si documente doveditoare privind vechimea si cunostintele in meseriile specifice.

In urma analizarii CV-urilor se va efectua o selectie pentru stabilirea candidatilor care vor sustine proba practica. Candidatii selectati vor fi informati cu privire la data sustinerii probei practice, in vederea analizarii aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru realizarea sarcinilor aferente meseriilor de Rectificator, Strungar, Frezor, Sculer-matriter, Rabotor, Bijutier, Presator, Gravor, Operator CNC.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021 335 98 10, int.174, 172, 176.

 

D) Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie de recrutare de personal in vederea ocuparii posturilor:

 • legator manual/cartonagist;
 • emailator;
 • agent comercial

Pentru a putea participa la selectie, va rugam sa trimiteti pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro.

Conditiile de participare la selectie sunt urmatoarele:

 • diploma de calificare;
 • atestari ale cursurilor de formare profesionala;
 • aptitudini si abilitati pentru desfasurarea activitatii specifice calificarilor obtinute;
 • experienta in domeniu.

In urma analizarii CV-urilor se va efectua o selectie pentru stabilirea candidatilor care vor sustine proba practica. Candidatii selectati vor fi informati cu privire la data sustinerii probei practice, in vederea analizarii aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru realizarea sarcinilor specifice.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021 335 98 10, int.174, 176, 172.