Anunt Angajari

A) R.A.Monetaria Statului recruteaza persoana cu studii superioare, experienta in activitatea de consilier juridic, cu abilitati in folosirea unei limbi straine, cu experienta in derularea activitatii specifice, vechime in specialitate si activitate de peste doi ani.

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie si analiza de CV-uri pentru ocuparea unui post de consilier juridic cu contract individual de munca pe durata determinata .

Pentru a ocupa postul de consilier juridic, va rugam sa trimiteti pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General; Cerere de inscriere

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

10. Declaratie privind respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 514/2003, referitoare la incompatibilitatile consilierilor juridici;

12. Recomandare de la persoane cu experienta in domeniul specific postului;

Concursul se va desfășura conform Procedurii  de concurs a posturilor din cadrul RA Monetaria Statului.

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti). Data susținerii concursului si interviului se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

 

Conditiile de participare sunt urmatoarele (optional):

Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat al unei facultati de drept si lucreaza in functia de consilier juridic de peste doi ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

Consilierul juridic angajat in munca are statut de salariat si desfasoara urmatoarele activitati:

- asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina;

- in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic;

- (definitiv) poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

III. TEMATICA:

  • Activitatea consilierului juridic (atributii, competente, raspunderi);
  • Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instantelor de judecata, a autoritatilor si institutiilor publice;
  • Regimul juridic al achizitiilor publice;
  • Regimul juridic al raporturilor de munca;
  • Regulamentul R.A.Monetaria Statului HG 231/1991;
  • Recuperare debite (proceduri, formalitati);
  • Contracte civile si comerciale (negociere, avizare, clauze, raspundere contractuala).

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 514 /2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

- HG 231/1991 privind infiintarea regiilor autonoma Monetaria Statului si Imprimeria BNR

- OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice;

-Constitutia Romaniei;

- Codul Muncii;

- Codul Civil;

- Codul Penal;

- Codul Fiscal;

- Codul de procedura Civila;

-Codul de procedura Penala;

- Codul de procedura Fiscala;

- Hotararea nr.544/2003 privind modelul sigiliilor su stema Romaniei, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile;

- Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului;

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de consilier juridic;

• Examinare scrisa de specialitate si interviuri pentru candidatii selectati;

• Informarea candidatilor cu privire la rezultatele concursului;

• Examinare medicala a candidatului selectat in vederea angajarii;

• Evaluare pe perioada de proba.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata cu posibilitati de definitivare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176.

 

B) R.A. Monetaria Statului organizeaza selectie si recrutare de personal in vederea ocuparii postului de controlor de calitate .Pentru a putea participa la selectie, va rugam sa trimiteti pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, cererea de inscriere, scrisoarea de intentie si Curriculum Vitae.

Cerinte:
- absolvent studii medii

- cunostinte in metrologie;

- utilizarea instrumentelor de masura uzuale (subler, micrometru, etc.);

- utilizarea pachetului MS Office (word, excel, power point);

- spirit de observatie, atentie la detalii;

- sa detina urmatoarele competente personale: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, rabdare, viteza de reactie, capacitate de comunicare etc;

- disponibilitate de a lucra in schimburi;

Responsabilitati:
- verificarea materiilor prime, a semifabricatelor si a produselor finite din punct de vedere calitativ (atat dimensional cat si vizual) in conformitate cu cerintele clientului;

- efectuarea controlului interfazic si a controlului final de calitate;

- utilizarea adecvata a echipamentelor de lucru din dotare;

- intocmirea rapoartelor de calitate si a documentatiei de control;

- identificarea deficientelor de calitate si propunerea de masuri pentru remedierea acestora;

- indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu trasate de catre seful ierarhic si de catre Conducere, in masura studiilor absolvite si atributiilor presupuse de incadrarea pe post.

In urma analizarii CV-urilor se va efectua o selectie pentru stabilirea candidatilor care vor sustine proba practica. Candidatii selectati vor fi informati cu privire la data sustinerii probei practice, in vederea analizarii aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru realizarea sarcinilor specifice postului de controlor de calitate.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021 335 98 10, int.174, 172, 176.

 

 

C) R.A. Monetaria Statului organizeaza selectie si recrutare de personal in vederea ocuparii posturilor aferente meseriilor de Rectificator calificat pentru masinile de rectificat plan si cilindric, Operator CNC, Laminator, Trefilator, Strungar, Frezor, Sculer-matriter, Rabotor, Bijutier, Presator si Gravor.

Pentru a putea participa la selectie, va rugam sa trimiteti pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro, cererea de inscriere, scrisoarea de intentie si Curriculum Vitae.

Conditiile de participare la selectie sunt urmatoarele:

  • experienta de cunostinte de baza privind activitatea specifica meseriilor de Rectificator calificat pentru masinile de rectificat plan si cilindric, Strungar, Operator CNC, Laminator, Trefilator, Sculer-matriter, Rabotor, Bijutier, Presator, Gravor;
  • sa aiba aptitudini si abilitati care sa ii recomande pentru postul care urmeaza a fi ocupat;
  • sa detina calificari si documente doveditoare privind vechimea si cunostintele in meseriile specifice.

In urma analizarii CV-urilor se va efectua o selectie pentru stabilirea candidatilor care vor sustine proba practica. Candidatii selectati vor fi informati cu privire la data sustinerii probei practice, in vederea analizarii aptitudinilor si abilitatilor necesare pentru realizarea sarcinilor aferente meseriilor de Rectificator, Strungar, Sculer-matriter, Rabotor, Bijutier, Presator, Laminator, Trefilator, Gravor, Operator CNC.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021 335 98 10, int.174, 172, 176.