Anunt angajare

 

Anunt privind selectia in scopul ocuparii postului de Director General la
Regia Autonoma MONETARIA STATULUI

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI, prin comisia de selectie anunta organizarea selectiei pentru postul de Director General, cu experienta de cel putin 5 ani in managementul unor regii autonome sau societati, inclusiv societati din sectorul privat, la Regia Autonoma MONETARIA STATULUI, cu sediul in Bucuresti, strada Fabrica de chibrituri nr. 30, sector 5, intreprindere publica aflata in subordinea Bancii Nationale a Romaniei in temeiul prevederilor art. 1 alin. 3 din Hotararea Guvernului nr. 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome „Monetaria Statului” si  „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei”.

Procesul de selectie se organizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 si ale Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului si complexitatii domeniului de activitate al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI.

 

Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape succesive:

1. Depunerea candidaturilor – in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului de selectie;

2. Elaborarea listei in care vor figura toti candidatii care au depus dosarele complete si in termen;

3. Evaluarea dosarelor candidatilor si respingerea celor care nu indeplinesc conditiile solicitate;

4.Elaborarea listei scurte a candidatilor, incluzand maxim 5 candidati pentru post;

5. Depunerea declaratiei de intentie de catre candidatii care au fost inscrisi pe lista scurta, in termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte;

6. Interviul candidatilor ramasi in lista scurta;

7. Intocmirea raportului privind numirea finala a Directorului General al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI.

 

Conditii generale care trebuie indeplinite de catre candidatii la postul de Director General:

- cetatenia romana si domiciliul in Romania;

- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;

- stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de  către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- absolvent al unei  institutii de invatamant superior de lunga durata, atestat  prin diploma de licenta;

- abilitati de comunicare interpersonala;

- capacitate deplina de exercitiu;

- reputatie profesionala, integritate, etica;

- experienta corespunzatoare postului pentru care si-a depus candidatura;

- sa nu fie incapabil, potrivit legii, ori sa fi fost condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- sa nu se afle in situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute de lege.

 

Conditii eliminatorii pentru candidatii la postul de Director General:

- inscrieri in cazierul fiscal si/sau judiciar;

- intreprinderea in care a detinut pozitia de director  sau administrator sa fi obtinut rezultate economico-financiare negative (reorganizare judiciara, faliment sau insolventa);

- destituirea dintr-o functie sau dupa caz incetarea contractului de munca din motive disciplinare sau de neindeplinire sau indeplinire defectuoasa a obligatiilor revenite in calitate de director sau administrator.

 

Conditii specifice care trebuie indeplinite de catre candidatii la postul de Director General:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

- vechime de minim 5 ani in administrarea sau managementul unor regii autonome sau societati, inclusiv societati din domeniul privat;

- experienta relevanta in activitatea de management al societatii publice/private.

Constituie avantaje :

- experienta in conducerea regiilor autonome/societatilor comerciale;

- cunostinte de guvernanta corporativa;

- studii postuniversitare cu diploma de absolvire.

 

Criterii de evaluare/selectie a candidatilor :

- Competente specifice sectorului de activitate:

 • Cunostinte specifice baterii de moneda de circulatie;
 • Cunostinte de utilizare si gestionare a informatiilor clasificate specifice domeniului baterii de moneda de circulatie.

- Competente profesionale de importanta strategica:

 • Viziune si planificare strategica;
 • Management financiar si contabilitate;
 • Managementul riscului;
 • Management organizational.

- Cunostinte de guvernanta corporativa :

 • Cunostinte de guvernanta corporativa;
 • Exercitarea controlului decizional;
 • Monitorizarea performantei.

- Competente sociale si personale:

 • Luarea deciziilor;
 • Negociere.

- Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul Regiei Autonome MONETARIA STATULUI.

 

Documente pe care trebuie sa le contina in mod obligatoriu dosarul de candidatura:

a)                  Cerere de înscriere și opis documente, conform anexei nr. 1;

b)                  CV în format Europass, semnat și datat;

c)                  Copii legalizate ale actelor de studii medii și superioare absolvite cu diplomă de licență (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor); constituie un avantaj depunerea, în copie certificată prin semnătura olografă a posesorului certificatului/diplomei ca fiind conformă cu originalul, a unor certificate/diplome prin care se atestă absolvirea de studii postuniversitare/master/doctorat în domeniul necesar funcției pentru care candidează;

d)                  Copia actului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;

e)                  Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;

f)                   Extras din REVISAL care să ateste experiența profesională;

g)                     Dovada numirii în calitate de director general sau administrator, în copie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;

h)                     Declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr.2, din care să rezulte că, în perioada în care a ocupat funcţie de director general sau administrator în cadrul unei regii sau unei societăţi, inclusiv din sectorul privat, aceasta nu a obținut rezultate economico-financiare negative (reorganizare judiciară, faliment sau insolvență);

i)                      Certificat constatator și extras din registrul oficiului comerțului privind starea firmei/întreprinderii în care a ocupat funcție de conducere.

j)                      Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

k)                     Declaraţie pe proprie răspundere, conform anexei nr.3, prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

l)                      Declaraţia pe propria răspundere a candidaţilor pentru postul de director general sau administrator din afara R.A. Monetaria Statului, conform anexei nr. 4, potrivit căreia aceștia nu au calitatea de funcţionari publici;

m)                   Cazier fiscal eliberat potrivit OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul de valabilitate de 30 de zile;

n)                     Declarație pe propria răspundere, conform anexei nr.5, că nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi publice sau, după caz, nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

o)                     Scrisoare/scrisori de recomandare;

p)                     Declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr.6, că nu se află în situaţie de conflict de interese și/sau de incompatibilitate cu exercitarea funcției de director general sau administrator;

q)                     Declarație pe propria răspundere privind afilierea/neafilierea la un partid politic, conform anexei nr.7;

r)                      Declaraţia candidatului prin care va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de selecţie şi evaluare, precum și acordul acestuia cu privire la derularea unei proceduri de obţinere de date, atunci când este necesar, de la angajatorii anteriori, instituţiile de învăţământ, instituţiile de stat și de la persoanele de contact în vederea verificării informațiilor primite, completată şi semnată de candidat, conform anexei nr. 8.

s)                      Cazier judiciar eliberat potrivit Legii nr. 290/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Toate Anexele care includ modele de documente se gasesc publicate pe site-ul Regiei Autonome MONETARIA STATULUI

Modul de transmitere al dosarului de candidatura:

Documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi depuse sau expediate prin curier/posta, in mod obligatoriu pe suport de hartie, cu confirmare de primire, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru postul de Director General al  Regiei Autonome MONETARIA STATULUI /Nume si prenume candidat / A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative  a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor”, astfel incat sa fie primite de catre regie pana cel tarziu la data de 25.02.2018, inclusiv, orele 14:00, la sediul Regiei  Autonome MONETARIA STATULUI, strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5 , Bucuresti.

Nedepunerea in termenul indicat a tuturor documentelor in forma si modurile solicitate, atrage dupa sine excluderea din procedura de selectie.

Anexele aferente intocmirii dosarului de candidatura mentionate in anunt se afla pe pagina web a R.A.Monetaria Statului: www.monetariastatului.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Secretariatul Comisiei de Selectie, la numarul de telefon 021 335 98 10 int. 174/176, persoana de contact doamna Andreea Dragomir.

 

 

Bibliografie:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.722/2016 privind Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome „Monetaria Statului” si” Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei”;

Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta  Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.;

Hotararea Guvernului  nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;

Ordonanta Guvernului  nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul SGG400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern  managerial al entitatilor publice modificat prin ordinul SGG nr. 200/2016.

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Scrisoarea-de-asteptari-RAMS

 

 

*Nota: Anunturile din ziare (Financiar si Bursa) se vor citi in sensul celor de pe site.